naar boven  

Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden Del Ferro Institute B.V.


ARTIKEL 1 DEFINITIES

Del Ferro: de besloten vennootschap Del Ferro Institute B.V.
Deelnemer: de cursist die deelneemt aan de cursus danwel diens rechtsgeldige vertegenwoordiger
Cursus: een door Del Ferro verzorgde cursus inclusief de eventuele nazorgdagen
Docent: degene die namens Del Ferro, de cursus verzorgt.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten door Del Ferro aangeboden of gesloten. Afwijkingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen. Alleen schriftelijk bevestigde afspraken door deelnemers met medewerkers van Del Ferro gemaakt, binden Del Ferro. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht komen met enige bepaling van dwingend recht, blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht.

ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

Alle aanbiedingen van Del Ferro zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overeenkomsten komen tot stand wanneer Del Ferro de inschrijving van de deelnemer voor de cursus schriftelijk heeft bevestigd. Inschrijving geschiedt in volgorde van aanmelding.

ARTIKEL 4 DUUR EN BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de cursus en eindigt van rechtswege. Del Ferro kan de overeenkomst zonder opzegtermijn opzeggen bij zwaarwegende redenen zoals wanneer de deelnemer niet aan zijn inspanningsverplichtingen voldoet of klachten heeft die niet door Del Ferro behandeld mogen worden.

ARTIKEL 5 VERPLICHTINGEN CURSIST

De deelnemer is verplicht zich voorafgaand aan de deelname te informeren over de cursus en de Del Ferro- methode, door minimaal kennis te nemen van de algemene informatie die Del Ferro ter beschikking stelt.
De deelnemer verplicht zich actief deel te nemen aan de cursus en zich te houden aan de verstrekte voorschriften of aanwijzingen.

ARTIKEL 6 PRIJZEN

Alle prijzen gelden per deelnemer en zijn inclusief BTW. Inbegrepen is het voor de cursus benodigde materiaal waaronder een werkboek en het nazorgtraject. Kosten voor het verblijf en eten zijn niet inbegrepen.
Indien en voorzover de ziektekostenverzekeraar de kosten van een cursus geheel of gedeeltelijk vergoedt, draagt de deelnemer er zelf zorg voor om deze kosten bij de verzekeraar te declareren.

ARTIKEL 7 BETALING

Betaling van de cursus dient te geschieden 1 maand voor aanvang van de cursus waarna de deelnemer een kwitantie ontvangt. Bij niet tijdige (volledige) betaling, wordt de deelnemer de toegang tot de cursus ontzegd.

ARTIKEL 8 ANNULEREN

Annuleren tot 1 maand voor aanvang is kosteloos, bij annuleren binnen een maand tot een week voor aanvang is de deelnemer 60% van het cursusgeld verschuldigd en bij annuleren binnen een week voor aanvang 100%.
Bij onvoldoende deelnemers kan Del Ferro de cursus tot 7 dagen voor aanvang (gedeeltelijk) annuleren en bij bijzondere omstandigheden op nog kortere termijn. Deelnemers zullen hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld. Het reeds betaalde cursusgeld wordt teruggestort, tenzij in overleg met de deelnemer een nieuwe cursusdatum wordt vastgesteld.
In geen geval heeft de deelnemer die om welke reden dan ook een reeds aangevangen cursus vroegtijdig beëindigd, recht op (gedeeltelijke) teruggave van het cursusgeld.
Indien nodig kan Del Ferro haar docenten vervangen, uitwijken naar een andere accommodatie, afwijken van de maximale groepsgrootte en/of het aantal begeleidende docenten. Deelnemers worden daarover zo spoedig mogelijk bericht.

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID

Behoudens in geval van opzet of grove schuld, is Del Ferro niet aansprakelijk voor enige schade inclusief gevolgschade die de deelnemer mocht lijden ten gevolge van enig handelen of nalaten van Del Ferro of van haar ondergeschikten of van door haar ingeschakelde derden. In het geval dat Del Ferro door overmacht of onvoorziene omstandigheden verhinderd is om een overeenkomst uit te voeren, kan Del Ferro naar haar keuze de uitvoering opschorten voor de duur van de verhindering of de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Onder overmacht wordt onder meer ook begrepen een al dan niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van door Del Ferro ingeschakelde derden. Eventuele klachten of schade moeten zo spoedig mogelijk doch binnen 8 respectievelijk 30 dagen na het ontstaan of bekend worden, schriftelijk bij Del Ferro worden gemeld bij gebreke waarvan de klacht niet in behandeling wordt genomen, resp. de schade niet voor vergoeding in aanmerking komt. In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen op grond van eventuele schade na verloop van één jaar.

ARTIKEL 11 INTELLECTUEEL EIGENDOM

Del Ferro is de exclusief gerechtigde op alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder – maar niet beperkt tot – de auteurs- en merkenrechten, die rusten op of voortvloeien uit de Del Ferro methode en de door of namens Del Ferro vervaardigde werken waarin deze methode is neergelegd, waaronder – maar niet beperkt tot – de cursusboeken.
De auteurs- en naburige rechten op tijdens de cursus gemaakte beeld- en/of geluidsopnamen van de deelnemer berusten volledig bij Del Ferro en deze rechten worden hierbij bij voorbaat om niet en in volle omvang aan Del Ferro overgedragen.
Het is de deelnemer uitdrukkelijk niet toegestaan om de Del Ferro methode door te geven, noch voor zakelijke, noch voor privé-doeleinden, noch deze op enige wijze geheel of gedeeltelijk commerciëel te exploiteren.

ARTIKEL 12 GEHEIMHOUDING EN PERSOONSGEGEVENS

Deelnemers zullen volstrekte geheimhouding in acht nemen ten aanzien van de Del Ferro methode en vertrouwelijke informatie die zij over de andere deelnemers vernemen. De persoonsgegevens van de deelnemers worden door Del Ferro strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

ARTIKEL 13 SLOTBEPALINGEN

Op deze algemene voorwaarden en tussen partijen gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen.

Heb je een vraag?

Wij doen ons best jouw vraag binnen 24 uur te beantwoorden. Je kunt ons telefonisch bereiken op werkdagen van 9.00 – 19.00 uur.

Tel.: +31 (0)20 676 1196
E-mail: info@delferro.nl

Onze video's

Bedrock.nl Ademhaling houdt vliegangst onder controle

Recent onderzoek toont aan dat meer dan de helft van de b... 

Documentaire: Chantal komt van het stotteren af

“Ik wilde gymdocent worden, dat wist ik al vanaf groep 8.... 

Trotse en gelukkig moeder van vloeiend sprekende Tijn

Tijn kreeg op jonge leeftijd te horen van de logopediste ... 

Robert-Jan spreekt nu helemaal vloeiend na het volgen van de Del Ferro cursus

Robert-Jan heeft rond zijn 16e levensjaar de stotterthera... 

Lisa overwint stotteren: before and after

Lisa’s stotteren fluctueerde. nadat zij compleet vastliep... 

Vader Mario ontzettend blij dat zijn zoon Dante niet meer stottert

Dante heeft de cursus bij Del Ferro gedaan. Dit zorgde ni... 

Cursist Ezra vertelt vloeiend op NPO Radio 1 over de Del Ferro Methode

Cursist Ezra had na 3 dagen al precies door hoe de Del Fe... 

Jinek: Het was Wereldstotterdag: wij praten met ervaringsdeskundigen

Ambassadeur van het Del Ferro Instituut Femke Merel van K... 

RTL Editie NL: 'Iedereen kan stoppen met stotteren'

Editie NL kwam voor Wereld Stotterdag langs bij Del Ferro... 

RTL4 This Time Next Year met Wendy van Dijk.

Vorig jaar mei begon het avontuur. Pjotr gaf zich op voor... 

Miami aftermovie

Het was een droom die uitkwam voor onze directeur Ingrid ... 

Ingrid Del Ferro aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk, De wereld draait door

De wereld draait door: Talkshow vanuit Amsterdam, met act... 

Oud-cursisten feliciteren Patrick met zijn 25-jarig jubileum bij Del Ferro

Door de jaren heen heeft Patrick met zijn fantastische ma... 

Hans is in tranen, want hij stottert...

Neem een kijkje in de keuken van de Del Ferro methode. Be... 

Maarten en Renee stotteren niet meer en spreken vloeiend

Maarten en Rene waren op het Del Ferro instituut en verte... 

Frederick heeft 18 jaar geleden zijn stotteren overwonnen!

Het is altijd mooi om oud-cursisten weer bij ons op het i... 

Stephen over stotteren - Vroeger kon ik helemaal niet praten...

Stephen kon vroeger helemaal niet praten. De Del Ferro Me... 

Sjoerd kan weer vloeiend zijn pizza bestellen!

Stotteren is meer dan het niet kunnen uitspreken van woor... 

Rick voor en na de 10-daagse cursus. Bekijk het gigantische verschil!

Rick was op de eerste dag van de cursus onverstaanbaar. N... 

Pascal wil van het stotteren af omdat hij is afgekeurd vanwege het stotteren

Pascal is 18 jaar en wilde ontzettend graag bij de landma... 

"Jamey's gevecht" een prachtige documentaire!

“Jamey’s gevecht” is een prachtige documentaire gemaakt d... 

Del Ferro Methode tegen stotteren is het aanraden waard

De Del Ferro cursus wordt gebruiken in groepsverband gege... 

Luister naar dit prachtige verhaal!

Uitdagingen aangaan is voor elk mens een grote stap. Hier... 

Bart stottert niet meer. Gerda, de moeder van Bart, is mega trots

Bart stottert al jaren en niks heeft hem geholpen tot hij... 

Ömer kan weer alles zeggen wat hij wil zeggen

Ömer zijn gezicht spreekt boekdelen. Het vloeiend spreken... 

Steffie heeft een advies voor iedereen die stottert

Steffie is oud cursist en spreekt alsof ze nooit heeft ge... 

Noemia is trots want zij stottert niet meer

Stotteren is voor Noemia iets van het verleden. Het geven... 

Moeder en zoon van het stotteren af door Del Ferro Methode!

Deze moeder weet als geen ander wat stotteren is. 35 jaar... 

Dwight is verlost van stotteren en voelt zich zo vrij als een vogel

Geen uitdaging staat Dwight meer in de weg nadat hij gele... 

Dennis stottert al meer dan 20 jaar niet meer

Het is altijd fijn om oud-cursisten weer terug te zien op... 

NOS Jeugdjournaal; stotteren overwinnen met de Del Ferro Methode

Het jeugdjournaal brengt een bezoek aan het Del Ferro Ins...